A study on the relationship between attitudes towards sports and self-efficacy levels of individuals doing leisure time activities

Autores

DOI:

https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2935

Palavras-chave:

Attitude Scale Towards Sports, Self-Efficacy, Sport

Resumo

The purpose of this study was to research the relationship between attitudes towards sports and self-efficacy levels of individuals who do leisure-time activities. 894 people voluntarily participated in our study. The personal information form, the attitude scale towards sports developed by Koçak (2014) and the general self-efficacy scale developed by Sherer, et al. (1982) and adapted to Turkish by Yıldırım and İlhan (2010) were used in the study. The data were analyzed in the SPSS 25.0 package software. Furthermore, statistical frequency analysis and reliability coefficient calculations were used and since the data were normally distributed, Independent Samples t-test was used for pairwise cluster comparisons and the Anova test was used for more than two comparisons. Analyses were conducted at a confidence interval of 95%. According to the results of the study, it was found that the total mean score of the participants' attitude towards sports (89.62) and the mean score of self-efficacy (60.08) were above the medium level. A positive and low-level significant relationship was found between the participants' general attitude towards sports (r= ,221), psychosocial development (r= ,215), physical development (r= ,206), mental development (r= ,123) and self-efficacy. As a result, it was found that the participants' self-efficacy level increased as the mean scores of the general attitude towards sports and the mean scores of the sub-dimensions increased.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Akkoyunlu, B., and Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3). 86-93.

Anuk, A. F. (2021). Ergenlerde Spora Yönelik Tutumun Çatışma Çözme Becerileri Ve Akademik Başarı İle İlişkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Arslan, Y., Çelik, Z., and Çelik, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 113-124.

Balyan, M., Balyan, K. Y., and Kiremitçi, O. (2012). Farklı Sportif Etkinliklerin İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum, Sosyal Beceri Ve Öz Yeterlik Düzeylerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 196-201.

Başkonuş, T. (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 365-376.

Belli, E., Bedir, F., and Turan, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 89-103.

Biçer, N., and Alan, Y. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının Genel Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(1). 100-116.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (28. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 1-183.

Caba, U., and Pekel, A. (2017). Üniversite Öğrencilerin Genel Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Sporcu Kimlik Algısı Arasındaki İlişki (Vakıf Üniversitesi Örneği), The Journal of Academic Social Science, 5(55), 475-482.

Çakır, F., and Sıngın, R. H. Ö. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Spora Yönelik Tutum ve İnternet Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 163-178.

Çoban, Ü. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Benlik Saygısı, Yaşam Kalitesi, Öz Yeterlilik Ve Akademik Başarı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Çöllü, E. F., and Öztürk, Y. E. (2006). Örgütlerde İnançlar-Tutumlar Tutumların Ölçüm Yöntemleri Ve Uygulama Örnekleri Bu Yöntemlerin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1-2), 373-404.

Gömleksiz, M, N., and Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri, Turkish Studies, 8(7). 201-221.

İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim, Ankara: Beykent Üniversitesi Yayınevi. 8-13.

Kalfa, M. (2019). Diş Hekimliği Fakültesindeki Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 165-181.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, İ. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Uluslararası Toplum ve Araştırma Dergisi, 11(8). 345-363.

Kazanoğlu, İ. (2019). Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları ve öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Koçak, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 59-69.

Koçak, V. Ç. (2019). Antrenör Adaylarının Antrenör Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Spormetre Dergisi, 17(1), 55-62.

Körmükçü, F. Y. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 188-196.

Kurt, M, A., (2022). Fitness Sporu Yapan Bireylerde Tükenmişlik Düzeyi İle Spora Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Mavi, H. F., and Çetin, B. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kitap Okumaya İlişkin Görüş Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-11.

Özdamar, K. (2017). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi, 99-155.

Sherer. M., Maddux JE., and Mercandante. B, (1982). The Self Efficacy Scale: Construction And Validation, Psychol Rep, (51), 663-671.

Şimşek, A., and Karahüseyinoğlu, M. F. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(1), 46-54.

Şimşek, S. (2022). Üst Düzey Voleybolcularda Öz Yeterlik Psikolojik İyi Oluş Tükenmişlik Ve Başarı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.

Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th Edition), Boston: Pearson, 37-42.

Tez, Ö., Doğan, Ö., Yavaş, Ö., Erkaya, E., Tavazar, H., and Güzel, P. (2014). Yerel Yönetimlerde Serbest Zaman Ve Rekreasyon Hizmetleri (İzmir İli Örneği), International Journal of Sport Culture and Science, 2(Special Issue 1), 511-524.

Togo, O, T., and Öztürk, A. (2020). Spor Organizasyonlarına Katılan Çalışanların Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Şirketler Liği Örneği, Spor ve Performans Araştırma Dergisi, 11(1). 55-64.

Türegün, E., and Kaya, A. (2019). Marmara ve İstanbul Üniversiteleri Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 26-32.

Uysal, İ. (2013). Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 144- 151.

Ünver, G., Kara, E., and Kocaman, H. (2019). Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 38-50.

Yıldırım, F., and İlhan, İ. Ö. (2010). Genel Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.

Downloads

Publicado

2023-10-09

Como Citar

Tapşın, F. O., Tapşın, F. O., Özdemir, E., Selvi, S., Alev, A., & Yenel, İbrahim F. (2023). A study on the relationship between attitudes towards sports and self-efficacy levels of individuals doing leisure time activities. Revista De Gestão E Secretariado, 14(10), 17198–17214. https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2935