Examining the opinions of school administrators on inclusive education

Autores

DOI:

https://doi.org/10.7769/gesec.v14i11.2823

Palavras-chave:

School Administrators, Inclusive Education, Students with Special Needs, Special Education

Resumo

The aim of the research is to examine the opinions of school administrators on inclusive education. It was designed with one of the qualitative research methods, namely, the semi-structured interview method. 20 school administrators working in schools in Türkiye where inclusive education is implemented participated in the research.  The data obtained from the participants were analyzed through the descriptive analysis technique. According to the results of the research, school administrators stated that support education services should be used and individualized education programs (IEPs) should be implemented properly in order to carry out inclusive education in an effective way. While it was pointed out that students with special needs are partially socially accepted by their peers, it was also revealed that there are students with special needs who face peer bullying. In addition, although school administrators considered the legal regulations regarding inclusive education as adequate, they found the teacher training on these regulations inadequate. Hence, it was observed that there has been a need for teacher professional training on inclusive education. Accordingly, what could be suggested is a special education teacher who would be supported in every school where inclusive education is provided.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Akcan, E. (2013). Genel eğitim sınıflarındaki kaynaştırma öğrencileri için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim-öğretim etkinliklerinin uygulanma düzeyinin araştırılması. (Unpublished master's thesis). İstanbul: Istanbul University Institute of Social Sciences

Aktan, O., Budak, Y., & Botabekovna, A. B. (2019). İlkokul öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik sosyal kabul düzeylerinin belirlenmesi: Bir karma yöntem çalışması. Ilkogretim Online, 18(4). https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.632374

Aslanargun, E., & Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349-368.

Aykara, A. (2011). Kaynaştırma eğitimi sürecindeki bedensel engelli öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen etmenler ve okul sosyal hizmeti. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(1), 63-84.

Bai, H., & Martin, S. M. (2015). Assessing the needs of training on inclusive education for public school administrators. International Journal of Inclusive Education, 19(12), 1229-1243. https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1041567 DOI: https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1041567

Balo, E.D. (2015). İlkokullardaki kaynaştırma eğitimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Unpublished master's thesis). Fırat University, Institute of Educational Sciences, Elazığ.

Batmaz, G., & Çermik, H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yaptıkları öğretimsel düzenlemelerde karşılaştıkları engeller ve aldıkları destekler. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 27-38.

Bolat, E. Y., & Nursel, ATA. (2017). Kaynaştırma eğitimiyle ilgili okul yöneticilerinin görüşleri. Kilis 7 Aralik University Journal of Social Sciences, 7(14), 165-185. https://doi.org/10.31834/kilissbd.358406 DOI: https://doi.org/10.31834/kilissbd.358406

Bateman, D. & Bateman, C. F. (2001). A principal's guide to special education. Arlington, VA: Council for Exceptional Children.

Bunch, G., Finnegan, K., Humphries, C., Doré, R., & Doré, L. (2005). Finding a way through the maze: Crucial terms used in education provision for Canadians with Disabilities. Toronto, ON, Canada: The Marsha Forest Centre

Causton-Theoharis, J., Theoharis, G., Bull, T., Cosier, M., & Dempf-Aldrich, K. (2010). Schools of promise: A school district–university partnership centered on inclusive school reform. Remedial and Special Education, 32(3), 192-205. https://doi.org/10.1177/0741932510366163 DOI: https://doi.org/10.1177/0741932510366163

Chiner, E. & Cardona, M. C. (2013). Inclusive education in Spain: How do skills, resources and supports affect regular education teachers’ perceptions of inclusion?. International Journal of Inclusive Education, 17(5), 526-541. https://doi.org/10.1080/13603116.2012.689864 DOI: https://doi.org/10.1080/13603116.2012.689864

Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches. London: SAGE Publications

Çobanoğlu, N. (2021). Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve yöneticiye sadakat ilişkisinin incelenmesi. Journal of History School, 14(LIII), 2775-2799. DOI: https://doi.org/10.29228/joh.51078

Çobanoğlu, N. & Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin meteforik algıları/Metephoric perceptions of teacher candidates for school managers Mustafa Kemal University journal of social sciences institute, 12 (31) , 279-295 .

De Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers’ attitudes towards inclusive education: A review of the literatüre. International journal of inclusive education, 15(3), 331-353. https://doi.org/10.1080/13603110903030089 DOI: https://doi.org/10.1080/13603110903030089

Değer, Ş. (2018). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Tutumların İncelenmesi, Master's Thesis. Kırklareli University Institute of Health Sciences.

Diken, İ. H., & Batu, S. (2013). Kaynaştırmaya giriş. İbrahim H. Diken (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma, Pegem Akademi, 1-25.

Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak University Journal of Social Sciences, 7(1), 162-178. DOI: https://doi.org/10.12780/UUSBD225

Erdoğan, A., Hoplamaz, F., Atmaca, G., & Kesik, A. (2022). Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime ilişkin görüşleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri: nitel bir çalışma. Mustafa Kemal University Faculty of Education Journal, 6(10), 231-246. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1206638 DOI: https://doi.org/10.56677/mkuefder.1206638

Fırat, T. & Koyuncu, İ. (2019). Lise öğrencilerinin özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal kabul düzeyleri. Gazi University Faculty of Education Journal, 39(1), 503-525. https://doi.org/10.17152/gefad.431264 DOI: https://doi.org/10.17152/gefad.431264

Gözün, Ö., & Yıkmış, A. (2004). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 5(02). DOI: https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000081

Güzel, N. (2014). Kaynaştırma öğrencisi olan ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yaşadıkları sorunlar (Unpublished master's thesis). Istanbul Yeditepe University Social Sciences Institute.

Ira, N. (2015). Assessing the school principals applying inclusive education. Anthropologist, 19(1), 55-64. https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891638 DOI: https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891638

Ira, N. & Ayan, B.E., (2016). Ortaöğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi. Kocaeli University Journal of Social Sciences, 31, 145-160.

Karaca, M. A. (2018). Kaynaştırma eğitimi programının öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarındaki mesleki yeterliliklerine etkisi, Master's Thesis, Necmettin Erbakan University, Turkey.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Academic Publishing.

General Directorate of Special Education and Guidance Services (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Resmî Gazete (Sayı: 30471). Access address: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev: S. Turan). Nobel Academic Publishing.

Nel, N., Muller, H., Hugo, A., Helldin, R., Bãckmann, Õ., Dwyer, H., & Skarlind, A. (2011). A comparative perspective on teacher attitude-constructs that impact on inclusive education in South Africa and Sweden. South African Journal of Education, 31(1), 74-90. https://hdl.handle.net/10520/EJC32263 DOI: https://doi.org/10.15700/saje.v31n1a414

Smith, D. D., S. M. Robb, J. West, & N. C. Tyler. (2010).The changing education landscape: how special education leadership preparation can make a difference for teachers and their students with disabilities. Teacher Education and Special Education 33 (1), 25 –43. https://doi.org/10.1177/0888406409358425 DOI: https://doi.org/10.1177/0888406409358425

Smith, M. D., & Fowler, K. M. (2009). Phenomenological research In J. Paul, J. Kleinhammer-Tramill & Kathleen Fowler (Eds.). Qualitative research methods in special education. USA: Love Publishing Company.)

Sarı, H. Gökdağ, H. & Aslan Bağcı, Ö. (2019). Examining primary teaching undergraduates’ attitudes towards ınclusive education. Atar, C. & Bağcı, H. (Eds.) Current studies ın pre-service teacher Education. Cambridge Scholars Publishing.63-81.

Şahin, C. (2013). Bir eğitim örgütü olarak okulun yapısı ve işleyişi. N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi (s. 63-92), Pegem Akademi

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü University Faculty of Education Journal, 10(3), 63-82.

Özaydınlık, K.B. (2019). Kapsayıcı eğitime giriş. P.O. Taneri (Ed.), Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, In. (s. 2-44). Pegem Academy DOI: https://doi.org/10.14527/9786052418345.01

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi University journal of social sciences, 11(1), 323-343.

Uzun, G. (2009). Kaynaştırma uygulamalarında ilköğretim okulu müdürlerinin rolü ve kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri, Master's Thesis. Maltepe University, Institute of Social Sciences.

Topçu, S. (2021). İlkokullarda görev yapan okul yöneticilerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşleri. (Unpublished Master's Project). Fatih Sultan Mehmet Foundation University Graduate Education Institute.

Toy, S. N. & Duru, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlikleri ile kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 146-173. https://doi.org/10.12984/eed.00332 DOI: https://doi.org/10.12984/eed.00332

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (24), 543- 559.

Varol, Ç. (2010). İlköğretim okullarındaki kaynaştırma uygulamalarının değerlendirilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), MEB Kayank Kitaplar Dizisi.

Valeo, A. (2008). Inclusive education support systems: Teacher and administrator views. International Journal of Special Education, 23(2), 8-16.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Press). Seçkin Publishing.

Zelina, M. (2020). Interviews with teachers about inclusive education. Acta Educationis Generalis, 10 (2), 95–111. https://doi.org/10.2478/atd-2020-0012 DOI: https://doi.org/10.2478/atd-2020-0012

Zeybek, Ö. (2015). İlköğretim okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri (Unpublished master's thesis). Eskişehir: Anadolu University Institute of Educational Sciences.

Downloads

Publicado

2023-11-17

Como Citar

Karaca, M. A., & Bağci, Özlem A. (2023). Examining the opinions of school administrators on inclusive education. Revista De Gestão E Secretariado, 14(11), 19980–19999. https://doi.org/10.7769/gesec.v14i11.2823